Общи условия

Общи условия

Приложими към договорите на НутриГенЛабс ЕООД и неговите клиенти

 1. Увод

Настоящите общи условия са изготвени съгласно изискванията на чл.298 от Търговския закон на Република България и ще се прилагат между страните в техните договорни отношения, във връзка с което страните заявят, че ги приемат.

 1. Термини, които се използват за целите на тези УП:

„УП” – Условия за ползване;

„Анонимни данни” – представлява данни, чрез които не може да бъде определена самоличността на лицето (данните за личностни характеристики, включително генетични данни или само генетични данни);

Генетичен материал” – проба от букална лигавица, слюнка или кръвна проба, както и всеки друг материал, от който може да бъде извлечен ДНК за извършване на анализ;

Генетични данни” – представлява резултатите от лабораторните анализи;

„Генетично тестване” – процесът по анализ на генетичния материал;

„Покупка” – означава покупката на генетичен тест, предлаган от НутриГенЛабс ЕООД, обикновено направена през уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД;

„Лични данни” – представляват всички данни, определени като такива от Комисията за Защита на Лични Данни в република България, включително и данните за човешкия геном;

„Споразумение” – споразумение, по силата на което даден купувач получава услуги от НутриГенЛабс ЕООД. Споразумението се сключва чрез уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД или чрез договор на хартиен носител, лично подписан от купувача;

„Регистрация” – процесът на регистрация, който се извършва чрез уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД;

„Услуги” – всички услуги, предлагани от НутриГенЛабс ЕООД;

“Купувач” – означава всяко лице, което сключва, от свое име или като родител (настойник/попечител) на ненавършило пълнолетие лице, договор с НутриГенЛабс ЕООД за закупуването и предоставянето на услуга

“Тествано Лице”– лицето, което подлежи на генетично тестване;

„Тестов Комплект” – комплектът за събиране и съхраняване на биологичен материал.

“Лични данни” – представляват всички данни, определени като такива от Закона за Защита на Лични Данни в Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г., включително и данните за човешкия геном;

 1. Предмет

–Настоящият документ представлява общите условия, приложими при ползване на уебсайта www.nutrigen.bg, които уреждат правилата за използването му, включително сключването на Договор с НутриГенЛабс ЕООД за покупко-продажба на Услугата. Настоящият документ представлява Общите условия, приложими при сключване на Договор за покупко-продажба на Услугите чрез уебсайта на Дружеството, в негов офис или чрез оторизиран представител на НутриГенЛабс ЕООД

–НутриГенЛабс ЕООД си запазва правото да изменя и допълва  общите си условия по всяко време, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта в срок не по-кратък от 15 (петнадесет) дни преди влизането им в сила. По този начин потребителите ще се считат за уведомени за измененията и/или допълненията в Общите условия

– Публикуваната информация има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули и услуги от НутриГенЛабс ЕООД.

 1. Резултати от генетичното тестване, предлагано от НутриГенЛабс ЕООД и сфера на тяхното приложение

– Генетичните тестове и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицински препоръки или посещения в други официални лечебни заведения и техните препоръки по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи на лечение. Услугите на НутриГенЛабс ЕООД са с информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетични характеристики, които в някои случаи биха могли да послужат и за превантивни цели, но сами по себе си не могат да бъдат използвани като основа за диагностициране или предписване на лечение на нови или вече съществуващи болести. Те не могат да предскажат възникването на болест или изменение в организма на изследвания човек тъй като генетичната предразположеност е само един от множество фактори, определящи рисковете за здравето.

– НутриГенЛабс ЕООД и неговите партньори не са задължени да предоставят медицинско лечение, медицински съвет или други медицински услуги, или да извършват други услуги, които не са изрично договорени.

– Възможно е препоръките в част от генетичните резултати да не са приложими в случаи, когато има съществуващо или предшестващо заболяване или травма. Препоръките също така може да не са приложими по време на бременност, кърмене, напреднала или невръстна възраст. При наличие на здравословни проблеми или някое от описаните състояния препоръчваме обръщането към компетентен специалист за здравен съвет.

–Резултатите от генетичните тестове и техните разчитания от специалист могат да предизвикат у тестваните лица силни, в това число и отрицателни емоции. Съветваме хората с диагностицирани емоционални или психични разстройства да се консултират с психолог или компетентен специалист, преди да закупят генетичен тест.

Резултатите от генетични изследвания са конфиденциални и в интерес на всички страни е да не се злоупотребява с тях и те да не бъдат правени публично достояние. В сила са следните изисквания за сигурността им:

➢ При завършен анализ на резултат, потребителят ще бъде лично уведомен, чрез телефонно обаждане на телефонен номер, предоставен при извършване на покупката, за начина, по който може да получи достъп до своите резултати. Резултатите от генетични изследвания са достъпни чрез линк за достъп, изпратен на подаден от купувача e-mail адрес и идентификация с код за достъп, изпратен по друг канал – като sms на личен телефонен номер или предварително уговорен алтернативен канал.

➢ Потребителят се съгласява да ни уведоми незабавно, ако кода за достъп е загубен или се злоупотребява с него. При спазване на съответните проверки за сигурност, ще бъде издаден нов код.

➢ При регистрация в уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД, потребителят задава парола, която след това може да използва за достъп до потребителския си профил. Потребителят носи отговорност за сигурността и правилното използване на тази парола и трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да се гарантира, че паролата е поверителна и не се разкрива на някой друг.

➢НутриГенЛабс ЕООД има правото да отложи или прекрати незабавно достъпа до потребителски акаунт, ако разполага с информация или може да се направи извод, че се злоупотребява с този акаунт или че личните данни на лицето са застрашени.

 

 1. Общи условия

– Отношенията между НутриГенЛабс ЕООД и Купувача не противоречат на закона и възникват по силата на договор, към който се прилагат настоящите общи условия и ценоразписа на услугите, публикуван в уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД.

-Когато Купувач заплати на НутриГенЛабс ЕООД за предлагана от последния услуга, между страните е налице устен договор, към който се прилагат настоящите общи условия и ценоразписа на услугите, публикуван в уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД.

– Тези общи условия се прилагат за всички услуги на НутриГенЛабс ЕООД, поръчани от Купувача, независимо от техния вид.

– Наличието на нови услуги на НутриГенЛабс ЕООД се съобщават чрез уебсайта, информационни портали, маркетинг кампании, медии или други подходящи средства. НутриГенЛабс ЕООД може да промени своята гама от услуги чрез включване на нови услуги или прекъсване на други.

– Всякакви обещания, оферти или декларации, направени от трети лица, дори ако тези трети лица са договорни партньори на НутриГенЛабс ЕООД, не се считат обвързващи за НутриГенЛабс ЕООД.

 1. Изпълнение на договора, поръчката и регистрацията

– НутриГенЛабс ЕООД изрично отбелязва, че оферти от рекламни кампании и други съобщения, публикувани от НутриГенЛабс ЕООД на какъвто и да е вид носител, които могат по някакъв начин да стигнат до вниманието на Купувача, не трябва да се приемат като споразумения, а вместо това като съобщения, които представляват само покани за среща на място за обсъждане на оферти. Всички съобщения, дори ако те са обозначени с думата “предложение” или нейни производни или с друга подобна формулировка със същото значение, само представляват покана за направата на оферта и не са обвързващи за НутриГенЛабс ЕООД.

– Всяко лице, което отговаря на следните условия, може да бъде купувач на услугите, предоставяни от НутриГенЛабс ЕООД.

Лицето е пълнолетно и не е с ограничена дееспособност (за лице с ограничена дееспособност, покупките могат да бъдат направени само от неговия законен представител);

Когато тестваното лице не е навършило 18 г., е необходимо Купувачът да упражнява родителски, попечителски или настойнически права по отношение на него;

Когато тестваното лице е навършило 14 г., е необходимо то също да приеме настоящите общи условия и да подпише договора за услуга;

При закупуване на услугите, лицето трябва да предостави цялата необходима информация, която се изисква за сключване на договора, точно, вярно и четливо.

– За да направи поръчка за която и да е услуга на НутриГенЛабс ЕООД, Купувачът трябва да заяви покупка, обикновено чрез уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД (или чрез упълномощено лице от НутриГенЛабс ЕООД).

– Покупката се извършва чрез попълване на необходимите данни в уебсайта и в договора, а в случай на покупка в офис или чрез оторизиран представител на НутриГенЛабс ЕООД в писмен договор, съобразно избраната услуга. НутриГенЛабс ЕООД (или упълномощено лице от НутриГенЛабс ЕООД) следва в разумен срок да изготви писмен договор и при поискване да издаде фактура за Купувача. С избирането на услугата в уебсайта, съответно подписването на писмения договор в офис или чрез оторизиран представител на НутриГенЛабс ЕООД и издаването на фактурата, договорът за избраната услуга се счита за сключен. Така сключеният договор може да бъде изменян само в писмена форма

– В случай на покупка на услуга, НутриГенЛабс ЕООД се задължава, заедно с фактура (при поискване) за извършване на услугата, да предостави на Купувача (или Тестваното лице, ако те не са един и същи човек) комплект за събиране на генетичен материал със съответните инструкции за употреба на адрес, определен от Купувача.

– НутриГенЛабс ЕООД може да се откаже от договора (като в отделни случаи възстановяването на средствата по покупката може да е частично, в зависимост от етапа на обработката на генетичния материал), ако разбере, че Купувачът и/или Тестваното лице е действало в нарушение с договора или тези общи условия или приложимите закони, както и в следните случаи:

Ако възникне съмнение по отношение на самоличността на Купувача или на Тестваното лице, или по отношение на тяхната дееспособност;

Ако НутриГенЛабс ЕООД разбере, че Купувачът или Тестваното лице е злоупотребил, възнамерява да злоупотреби с някоя от услугите на НутриГенЛабс ЕООД или ако е прикривал такъв вид злоупотреба, извършена от трето лице.

 1. Обхват на услугите на НутриГенЛабс ЕООД, задължения и условия за ползване във връзка с генетични тестове

Купувачът/Тестваното лице разбират и се съгласяват, че вземането на проби от генетичен материал не е част от услугите на НутриГенЛабс ЕООД (вземането на генетичен материал се извършва от самото Тествано лице) и НутриГенЛабс ЕООД не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба.

Тестваното лице следва да изпрати своята проба в рамките на един (1) месец от получаването на тестовия комплект, като в противен случай НутриГенЛабс ЕООД не е длъжно да извърши включените в договора услуги, а купувачът няма право на възстановяване на средства от платените суми.

Чрез партньорската си куриерска фирма, НутриГенЛабс ЕООД осигурява изпращането на пробата до реномирани лаборатории за извършване на генетичен анализ за постигане на най-високо ниво на качество на услугите. В зависимост от генетичното тестване, лабораториите могат да са извън територията на Република България. Поради сложността на анализа, качеството на ДНК пробата, предоставена от Тестваното лице, е от първостепенно значение. Ако генетичният материал не е събран правилно, анализът не може да покаже търсените варианти в някои гени. Причината за невъзможността да се определят вариантите в някои гени може да бъде и това, че Тестваното лице има определени мутации в близост до мястото на гена, анализиран от лабораторията. В такъв случай определяне на вариациите не е възможно. Ако стане ясно, че липсващите данни могат да се отразят на качеството на обслужване, НутриГенЛабс ЕООД може да изпрати втори комплект, за да се повтори анализа на втора ДНК проба от Тестваното лице. Повтарянето на анализа ще се извършва максимум един път, допълнителни повторения се провеждат само при изрично искане на Купувача/Тестваното лице и на негови разноски.

НутриГенЛабс ЕООД има право да променя цените на предлаганите услуги по собствена преценка, без предварително уведомяване. Купувачът заплаща цената, която е била актуална в момента на заявката на желаната услуга.

НутриГенЛабс ЕООД не отговаря за следпродажбено обслужване или продукти (като уелнес програми, програми за отслабване, закупуване на хранителни добавки, както и други подобни) на Купувача/Тестваното лице от други партньори на НутриГенЛабс ЕООД, независимо от това дали покупката на съответните продукти или услуги е следствие от услугите и продуктите, предлагани от НутриГенЛабс ЕООД.

НутриГенЛабс ЕООД не носи никаква отговорност за незаконно, неподходящо или друго неправомерно поведение от страна на своите партньори или трети лица, които се представят като партньори на НутриГенЛабс ЕООД. Съветваме своите клиенти да се свържат с нас при всяка притеснителна за тях ситуация или при необходимост от проверка на надеждността на институцията, в която възнамеряват да поръчат Услугите на НутриГенЛабс ЕООД.

 1. Събиране и обработка на лични данни

НутриГенЛабс ЕООД е приел Политика за поверителност, публикувана на официалния уебсайт: https://nutrigen.bg/. С приетата Политика за поверителност НутриГенЛабс ЕООД информира физическите лица какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели биват обработвани, на кого ги предоставя, какви са правата на физическите лица относно обработваните техни лични данни и как тези права да бъдат упражнени.

НутриГенЛабс ЕООД запазва правото си да не приема поръчки от Купувача. Ако такъв случай възникне, НутриГенЛабс ЕООД ще уведоми Купувача.

След получаване на поръчката, при недостатъчно предоставени данни от Купувача за обработването ѝ, НутриГенЛабс ЕООД се задължава да се свърже с Купувача с цел допълване на данните за поръчката му.

НутриГенЛабс ЕООД няма да продължи с обработването на поръчката преди да са изпълнени следните условия:

➢ Купувачът да е потвърдил личните си данни;

➢ Купувачът да е надлежно попълнил, подписал и изпратил на НутриГенЛабс ЕООД договора и настоящите общи условия.

 1. Използване на подизпълнители

НутриГенЛабс ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, в това число и куриерска компания за пренос на тестовите комплекти и генетичния материал.

Разчитането и анализа на резултатите от генетичните изследвания се извършва от квалифицирани и обучени в разчитането им специалисти.

Генетичното тестване за изследванията “NGHealth”, “NGDiet”, “NGEstrogen”, “NGMind” и “NGSport” се извършва в партньорство с “DNALife” и “NordicLaboratories”, като физическата лаборатория извършител е “DNALysis”.

Генетичното тестване за изследването “NGDerm” сe извършва от “SkinDNA”, водена от австралийската фармако-геномна компания “WellbeingGenomics”.

Генетичното тестване за изследванията “NiftyPro”, “NewBorn Genetic Test” и “Metabolic Desease Genetic Test”се извършва от BGI, Китай.

Генетичното тестване за изследването “NGImmunology” се извършва от “Blueprint Genetic”, Финландия.

 1. Доставка на комплекти за взимане на ДНК проба

НутриГенЛабс ЕООД се стреми да достави тестовите комплекти, фактурите, писмените договори и указанията към тестовете в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на направената поръчка, но въпреки това могат да възникнат закъснения. Вие, като Купувач, ще бъдете уведомен, ако НутриГенЛабс ЕООД срещне трудност с обработката на поръчката Ви.

Ако комплектът за взимане на ДНК проба не пристигне в рамките на срока, посочен по-горе, Купувачът трябва да се свърже с НутриГенЛабс ЕООД на имейл адрес orders@nutrigen.bg и да съобщи номера за референция, който ще получи след приключване на поръчката си. НутриГенЛабс ЕООД се задължава да изпрати нов тестов комплект на съответния адрес.

Купувачът трябва да запази платежния документ за извършено заплащане на услугата, тъй като той ще е необходим в случай на отказ на поръчката.

 1. Право на отказ и възстановявания

Купувачът има право да анулира поръчката си, направена през уебсайта на НутриГенЛабс ЕООД и да получи пълно възстановяване на платената сума, при следните условия:

➢ Купувачът трябва да уведоми НутриГенЛабс ЕООД за отказа от Поръчката си в срок от 14 работни дни от датата на получаване на комплекта за взимане на ДНК проба.

➢ Купувачът трябва да върне неупотребявания и запечатан комплект заедно с платежния документ или фактурата, която е получил от НутриГенЛабс ЕООД.

Заплатената за поръчката сума не подлежи на възстановяване в следните случаи:

Ако Купувачът не уведоми НутриГенЛабс ЕООД в срок от 14 работни дни за отказа от Поръчката си, когато същата е направена през уебсайта на Дружеството, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.

Ако Купувачът е получил тестов комплект при сключване на договор на място в офиса на НутриГен или негов партньор, но не е предоставил ДНК проба на НутриГенЛабс ЕООД за изпълнение на заявената услуга, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.

Ако Купувачът вече е взел ДНК пробата, която е изпратена към лабораторията за генетичен анализ, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.

При необходимост от цялостно повтаряне на изследването. Ако получаването на генетичен резултат се окаже невъзможно на база на предоставената от Клиента проба, се предоставя нов комплект за събиране на генетичен материал и изследването се повтаря.

При необходимост от частично повтаряне на изследването. Ако след извършване на генетичния анализ в получения резултат липсва информация за един или повече гени поради невъзможност да се определят конкретните варианти, се предоставя нов комплект за събиране на генетичен материал и изследването конкретно за липсващите гени се повтаря.